Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizują na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2”.

Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

RODZINNY PIKNIK TEATRALNY

Termin: 20.07.2020 – 17.09.2020

Realizowany projekt będzie stanowił wsparcie terapeutyczne RODZIN-istniejącej grupy 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością tworzącej „Teatr Ex Animo” wraz z rodzicami/opiekunami (ok.12 osób), poprzez realizację warsztatów teatroterapii, które będą odbywały się w plenerze, w formie zabaw integracyjnych, z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, w celu lepszego rozumienia siebie i innych, oswojenia swoich emocji, poznania możliwości własnego ciała, uwolnienia swojego głosu, pobudzania wyobraźni i kreacji.

Ważnym celem  realizowanego projektu,  w obecnym czasie jest zniwelowanie czynników wykluczających z życia społecznego spowodowanego pandemią COVID-19 – integracja RODZIN, nawiązywanie więzi uczuciowych między poszczególnymi osobami, zdobycie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, poprawa stanu psychicznego i fizycznego, wzrost aktywności społecznej, intelektualnej, emocjonalnej, zwiększenie poczucia wartości. Nastąpi kontynuacja wzmacniania więzi między rodzinnych i relacji przyjacielskich. Korzyści jakie płyną z terapii przez teatr stanowią ważny nurt tzw. nowego teatru-wynika to z faktu, iż w takim ujęciu sztuki teatralnej nie są istotne zadania artystyczne, ale rozwój człowieka. Aktywność teatralna może przyczyniać się do osiągania celów w dziedzinach pozaartystycznych, takich jak: edukacja, psychoterapia, socjoterapia. Pozwala na rozwijanie i doskonalenie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i uczy tolerancji. To jeden ze sposobów na to, aby osoba nie w pełni sprawna i ich rodziny/opiekunowie nie czuli się wyobcowani.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim – mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie”

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

E-TERAPIA, CZYLI ARTETERAPIA ONLINE DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OPIEKUNÓW,  W OBLICZU PANDEMII COVID-19.

Termin: 01.07.2020 – 30.10.2020

Celem realizowanego projektu jest wsparcie terapeutyczne istniejącej grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną (12 osób) oraz ich rodzin/opiekunów (ok 12 osób). W ramach projektu zostaną wdrożone nowe metody wsparcia terapeutycznego na rzecz integracji społecznej poprzez uczestnictwo w zajęciach arteterapii online, co umożliwi kontynuację spotkań warsztatowych istniejącej grupy teatralnej „Ex Animo”. Każdy uczestnik projektu będzie mógł zaistnieć w przestrzeni wirtualnej, czyli na platformie internetowej oraz na funpage-u FB fundacji, który zostanie wykorzystany  do upowszechniania i promocji działań twórczych grupy.

Zakładanym rezultatem jest integracja – wzmacnianie poczucia przynależności do grupy, zniwelowanie poczucia izolacji oraz wycofania się z życia społecznego z powodu pandemii COVID-19. Każdy uczestnik otrzyma osobisty zestaw do pracy twórczej – „pudełko niespodziankę” – dostosowany do zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji. Dzięki przeniesieniu działań terapeutycznych do internetu grupa docelowa będzie miała możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kolegów i koleżanek.


W ramach II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r., na terenie województwa lubuskiego, w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON, fundacja realizuje projekt:

„RAZEM RAŹNIEJ – REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, ARTETERAPIA.”

Termin: 11.11.2020 – 31.12.2020

Cel projektu:

Celem projektu jest prowadzenie grupowych zajęć dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną dostosowanych do potrzeb i możliwości w ramach zajęć z arteterapii oraz warsztatów psychologicznych, które :

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
b) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

1.  Arteterapia w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmuje:

– zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia ich za pomocą różnych form (teatr, muzyka, plastyka, zabawa);
– pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
– prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości;
– integrację grupy, nabywanie umiejętności pracy w grupie;
– wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę;
– szacunek dla pracy własnej i innych;
– uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
– wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, poszukiwanie własnych rozwiązań;
– rozwoju sprawności i zdolności, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i odbierania wrażeń;
– rozwijanie sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów;
– nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i zastosowanie różnorodnych środków wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych emocji, potrzeb, zainteresowań;
– ulepszenie procesów pamięci i myślenia, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo-słuchowej;
– wyzwalania motywacji do uczenia się;
– pobudzania wyobraźni i kreatywności;
– rozwijania zachowanych sprawności;
– kreowania postawy twórczej wobec otoczenia;
– wyrabianie odpowiedzialności za otoczenie, w którym uczestnicy przebywają;

2. Warsztaty wsparcia psychologicznego w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmują:

-pomoc psychologiczną w zakresie radzenia sobie ze stresem wywołanym długotrwałą izolacją społeczną z powodu trwania pandemii Covid  – 19 (zmniejszenie stanu napięcia psychicznego – odprężenie, poprawa nastroju, pokonanie stresu; nabycie umiejętności koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia mięśni, w efekcie przywrócenie stanu równowagi emocjonalnej, uspokojenie, wyciszenie);

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Razem raźniej…”

Projekt pod nazwą: „Razem raźniej – wsparcie psychologiczne dorosłych osób niepełnosprawnych – przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa”.

Finansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa” – realizacja projektów z pominięciem procedury konkursowej.

Termin: 01.04.2021 – 31.12.2021

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną, przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych, poprzez przeprowadzenie grupowych warsztatów. 

Cele szczegółowe:

1.Wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, nawiązywanie więzi uczuciowych między poszczególnymi osobami, zdobywanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

2. Stworzenie możliwości stałego kontaktu z osobą wykluczoną – wzrost szansy na nawiązywanie więzi społecznych oraz komunikacji w relacjach z innymi osobami w czasie odizolowania od świata zewnętrznego spowodowanego pandemią Covid19.

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby -zwiększenie poczucia wartości i godności poprzez udział w warsztatach.

4. Wzrost aktywności intelektualnej, emocjonalnej  uczestników.

5. Zniwelowanie poczucia wyobcowania z powodu trwającej pandemii oraz zwiększenie poczucia integracji grupy.

6. Zmniejszenie stanu napięcia psychicznego – odprężenie, poprawa nastroju, pokonanie stresu; nabycie umiejętności koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia mięśni, w efekcie przywrócenie stanu równowagi emocjonalnej, uspokojenie, wyciszenie.

7. Poprawa stanu psychicznego i fizycznego uczestników.

Projekt obejmuje:

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

b) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PFRON

Projekt pod nazwą: “Lato z Teatrem”
Sfinansowany przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE w ramach akcji MASZ GŁOS 2021.

Głównym celem będzie wsparcie terapeutyczne istniejącej grupy 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością (podopiecznych fundacji) tworzącej „Teatr Ex Animo”, poprzez realizację warsztatów teatroterapii w plenerze, w formie zabaw integracyjnych, z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, w celu lepszego rozumienia siebie i innych, oswojenia swoich emocji, poznania możliwości własnego ciała, uwolnienia swojego głosu, pobudzania wyobraźni i kreacji.
Ważnym celem w obecnym czasie jest zniwelowanie czynników wykluczających osoby niepełnosprawne z życia społecznego, spowodowanego pandemią COVID-19.


Projekt pod nazwą: “Teatr Ex Animo – niepełnosprawność w teatrze”.

Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2023.

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach projektu pn. „NOWEFIO – lubuskie lokalnie”

Termin: 20.08.2021 – 30.11.2021

Celem głównym projektu jest aktywizacja, poprawa jakości opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi, chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie poprzez rozwinięcie modelu terapii zajęciowej – teatroterapii.

Teatroterapia w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmuje:

– zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia ich za pomocą różnych form (teatr, muzyka, plastyka, zabawa);
– pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
– prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości;
– integrację grupy, nabywanie umiejętności pracy w grupie;
– wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę oraz za innych uczestników;
– uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
– wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, poszukiwanie własnych rozwiązań;
– rozwoju sprawności i zdolności, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i odbierania wrażeń;
– rozwijanie sprawności manualnej i fizycznej;
– ulepszenie procesów pamięci i myślenia, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo-słuchowej;   
– wyzwalania motywacji do uczenia się;
– pobudzania wyobraźni i kreatywności;
– rozwijania zachowanych sprawności;
– kreowania postawy twórczej wobec otoczenia;

W projektowanym programie planuje się zastosowanie modelu terapii zajęciowej, który obejmuje:

– holistyczne podejście do uczestnika.
– interaktywną naturę relacji między osobą a jej środowiskiem oraz tym, jaki wkład ma ta relacja w podstawy motywacji, wzorce zachowań i osiągnięcia uczestników.

W modelu tym zakłada się rozwijanie trzech kategorii umiejętności:

umiejętności motoryczne – stosowane do wyrażenia ruchu lub jako cel sam w sobie,

umiejętności procesualne – myślenie o i planowanie działania pomagające w zorganizowaniu działania lub zaadoptowanie się do niego (u osób o obniżonych możliwościach intelektualnych),

umiejętności komunikacyjne i interakcyjne – obserwowalne operacje stosowane do zwerbalizowania potrzeb i intencji, które są częścią zachowań społecznych.

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Teatr Ex Animo – niepełnosprawność w teatrze”


Wsparcie działań artystyczno-rozwojowych Teatru Ex Animo – udział w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr Łódź 2021”

Termin: 19.09.2021 – 23.09.2021

  1. Cel główny projektu:

Wsparcie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – Teatru Ex Animo, który tworzą dorosłe osoby (12 os.) z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i psychiczną – udział w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”.

      2. Cele szczegółowe:

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, estetyce aktorstwa niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym teatrze.  Festiwal, zgodnie z ideą, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także grup integracyjnych.

RAZEM NA GWIAZDKĘ – REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WSPARCIE LOGOPEDYCZNE, ARTETERAPIA”

Termin: 02.12.2121 – 31.12.2021

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON Województwa Lubuskiego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Cel projektu:

Celem projektu jest prowadzenie grupowych zajęć arteterapii oraz warsztatów logopedycznych  dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, które :
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością,
b) usprawniają  i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach.