Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” oraz Stowarzyszenie Instytut Zachodni realizują na terenie całego kraju projekt „Centrum Dla Rodziny 2”.

Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020

RODZINNY PIKNIK TEATRALNY

Termin: 20.07.2020 – 17.09.2020

Realizowany projekt będzie stanowił wsparcie terapeutyczne RODZIN-istniejącej grupy 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością tworzącej „Teatr Ex Animo” wraz z rodzicami/opiekunami (ok.12 osób), poprzez realizację warsztatów teatroterapii, które będą odbywały się w plenerze, w formie zabaw integracyjnych, z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, w celu lepszego rozumienia siebie i innych, oswojenia swoich emocji, poznania możliwości własnego ciała, uwolnienia swojego głosu, pobudzania wyobraźni i kreacji.

Ważnym celem  realizowanego projektu,  w obecnym czasie jest zniwelowanie czynników wykluczających z życia społecznego spowodowanego pandemią COVID-19 – integracja RODZIN, nawiązywanie więzi uczuciowych między poszczególnymi osobami, zdobycie zaufania i poczucia bezpieczeństwa, poprawa stanu psychicznego i fizycznego, wzrost aktywności społecznej, intelektualnej, emocjonalnej, zwiększenie poczucia wartości. Nastąpi kontynuacja wzmacniania więzi między rodzinnych i relacji przyjacielskich. Korzyści jakie płyną z terapii przez teatr stanowią ważny nurt tzw. nowego teatru-wynika to z faktu, iż w takim ujęciu sztuki teatralnej nie są istotne zadania artystyczne, ale rozwój człowieka. Aktywność teatralna może przyczyniać się do osiągania celów w dziedzinach pozaartystycznych, takich jak: edukacja, psychoterapia, socjoterapia. Pozwala na rozwijanie i doskonalenie kompetencji poznawczych, emocjonalnych i społecznych. Sprzyja kształtowaniu pozytywnego wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i uczy tolerancji. To jeden ze sposobów na to, aby osoba nie w pełni sprawna i ich rodziny/opiekunowie nie czuli się wyobcowani.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim – mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO- lubuskie lokalnie”

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020

E-TERAPIA, CZYLI ARTETERAPIA ONLINE DLA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ I ICH OPIEKUNÓW,  W OBLICZU PANDEMII COVID-19.

Termin: 01.07.2020 – 30.10.2020

Celem realizowanego projektu jest wsparcie terapeutyczne istniejącej grupy dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną (12 osób) oraz ich rodzin/opiekunów (ok 12 osób). W ramach projektu zostaną wdrożone nowe metody wsparcia terapeutycznego na rzecz integracji społecznej poprzez uczestnictwo w zajęciach arteterapii online, co umożliwi kontynuację spotkań warsztatowych istniejącej grupy teatralnej „Ex Animo”. Każdy uczestnik projektu będzie mógł zaistnieć w przestrzeni wirtualnej, czyli na platformie internetowej oraz na funpage-u FB fundacji, który zostanie wykorzystany  do upowszechniania i promocji działań twórczych grupy.

Zakładanym rezultatem jest integracja – wzmacnianie poczucia przynależności do grupy, zniwelowanie poczucia izolacji oraz wycofania się z życia społecznego z powodu pandemii COVID-19. Każdy uczestnik otrzyma osobisty zestaw do pracy twórczej – „pudełko niespodziankę” – dostosowany do zainteresowań, umiejętności oraz predyspozycji. Dzięki przeniesieniu działań terapeutycznych do internetu grupa docelowa będzie miała możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu kolegów i koleżanek.


W ramach II konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020r., na terenie województwa lubuskiego, w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ze środków PFRON, fundacja realizuje projekt:

„RAZEM RAŹNIEJ – REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH-WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, ARTETERAPIA.”

Termin: 11.11.2020 – 31.12.2020

Cel projektu:

Celem projektu jest prowadzenie grupowych zajęć dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną dostosowanych do potrzeb i możliwości w ramach zajęć z arteterapii oraz warsztatów psychologicznych, które :

a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
b) usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

1.  Arteterapia w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmuje:

– zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia ich za pomocą różnych form (teatr, muzyka, plastyka, zabawa);
– pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
– prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości;
– integrację grupy, nabywanie umiejętności pracy w grupie;
– wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę;
– szacunek dla pracy własnej i innych;
– uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
– wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, poszukiwanie własnych rozwiązań;
– rozwoju sprawności i zdolności, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i odbierania wrażeń;
– rozwijanie sprawności manualnej poprzez użycie różnorodnych narzędzi i materiałów;
– nabywanie umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi i zastosowanie różnorodnych środków wyrazu plastycznego w celu wyrażania własnych emocji, potrzeb, zainteresowań;
– ulepszenie procesów pamięci i myślenia, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo-słuchowej;
– wyzwalania motywacji do uczenia się;
– pobudzania wyobraźni i kreatywności;
– rozwijania zachowanych sprawności;
– kreowania postawy twórczej wobec otoczenia;
– wyrabianie odpowiedzialności za otoczenie, w którym uczestnicy przebywają;

2. Warsztaty wsparcia psychologicznego w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmują:

-pomoc psychologiczną w zakresie radzenia sobie ze stresem wywołanym długotrwałą izolacją społeczną z powodu trwania pandemii Covid  – 19 (zmniejszenie stanu napięcia psychicznego – odprężenie, poprawa nastroju, pokonanie stresu; nabycie umiejętności koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia mięśni, w efekcie przywrócenie stanu równowagi emocjonalnej, uspokojenie, wyciszenie);

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Razem raźniej…”

Projekt pod nazwą: „Razem raźniej – wsparcie psychologiczne dorosłych osób niepełnosprawnych – przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa”.

Finansowany ze środków PFRON, w ramach konkursu „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa” – realizacja projektów z pominięciem procedury konkursowej.

Termin: 01.04.2021 – 31.12.2021

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie psychologiczne dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną, przeciwdziałające negatywnym skutkom pandemii, w szczególności konsekwencjom zaniechania lub ograniczenia działań terapeutycznych, poprzez przeprowadzenie grupowych warsztatów. 

Cele szczegółowe:

1.Wzmocnienie poczucia przynależności do grupy, nawiązywanie więzi uczuciowych między poszczególnymi osobami, zdobywanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa.

2. Stworzenie możliwości stałego kontaktu z osobą wykluczoną – wzrost szansy na nawiązywanie więzi społecznych oraz komunikacji w relacjach z innymi osobami w czasie odizolowania od świata zewnętrznego spowodowanego pandemią Covid19.

3. Kreowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby -zwiększenie poczucia wartości i godności poprzez udział w warsztatach.

4. Wzrost aktywności intelektualnej, emocjonalnej  uczestników.

5. Zniwelowanie poczucia wyobcowania z powodu trwającej pandemii oraz zwiększenie poczucia integracji grupy.

6. Zmniejszenie stanu napięcia psychicznego – odprężenie, poprawa nastroju, pokonanie stresu; nabycie umiejętności koncentracji uwagi, zmniejszenie napięcia mięśni, w efekcie przywrócenie stanu równowagi emocjonalnej, uspokojenie, wyciszenie.

7. Poprawa stanu psychicznego i fizycznego uczestników.

Projekt obejmuje:

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

b) usprawnianie i wspieranie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie PFRON

Projekt pod nazwą: “Lato z Teatrem”
Sfinansowany przez Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE w ramach akcji MASZ GŁOS 2021.

Głównym celem będzie wsparcie terapeutyczne istniejącej grupy 12 dorosłych osób z niepełnosprawnością (podopiecznych fundacji) tworzącej „Teatr Ex Animo”, poprzez realizację warsztatów teatroterapii w plenerze, w formie zabaw integracyjnych, z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, w celu lepszego rozumienia siebie i innych, oswojenia swoich emocji, poznania możliwości własnego ciała, uwolnienia swojego głosu, pobudzania wyobraźni i kreacji.
Ważnym celem w obecnym czasie jest zniwelowanie czynników wykluczających osoby niepełnosprawne z życia społecznego, spowodowanego pandemią COVID-19.


Projekt pod nazwą: “Teatr Ex Animo – niepełnosprawność w teatrze”.

Sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021 – 2023.

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundacja Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach projektu pn. „NOWEFIO – lubuskie lokalnie”

Termin: 20.08.2021 – 30.11.2021

Celem głównym projektu jest aktywizacja, poprawa jakości opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi, chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie poprzez rozwinięcie modelu terapii zajęciowej – teatroterapii.

Teatroterapia w zakresie terapeutycznym oraz w zakresie umiejętności społecznych obejmuje:

– zrozumienie, uporządkowanie własnych emocji oraz próby wyrażenia ich za pomocą różnych form (teatr, muzyka, plastyka, zabawa);
– pomoc w lepszym poznaniu i określeniu siebie i swoich emocji;
– prawidłowe odczytywanie emocji u innych;
– wzmocnienie poczucia własnej wartości;
– integrację grupy, nabywanie umiejętności pracy w grupie;
– wzbudzanie odpowiedzialności za siebie samego, swoje uczucia i swoją pracę oraz za innych uczestników;
– uwrażliwienie estetyczne poprzez kontakt ze sztuką;
– wyzwalanie twórczego myślenia, samodzielne podejmowanie decyzji i dokonywanie wyborów, poszukiwanie własnych rozwiązań;
– rozwoju sprawności i zdolności, a w tym przypadku do doskonalenia spostrzegania i odbierania wrażeń;
– rozwijanie sprawności manualnej i fizycznej;
– ulepszenie procesów pamięci i myślenia, koncentracji uwagi oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej, wzrokowo-słuchowej;   
– wyzwalania motywacji do uczenia się;
– pobudzania wyobraźni i kreatywności;
– rozwijania zachowanych sprawności;
– kreowania postawy twórczej wobec otoczenia;

W projektowanym programie planuje się zastosowanie modelu terapii zajęciowej, który obejmuje:

– holistyczne podejście do uczestnika.
– interaktywną naturę relacji między osobą a jej środowiskiem oraz tym, jaki wkład ma ta relacja w podstawy motywacji, wzorce zachowań i osiągnięcia uczestników.

W modelu tym zakłada się rozwijanie trzech kategorii umiejętności:

umiejętności motoryczne – stosowane do wyrażenia ruchu lub jako cel sam w sobie,

umiejętności procesualne – myślenie o i planowanie działania pomagające w zorganizowaniu działania lub zaadoptowanie się do niego (u osób o obniżonych możliwościach intelektualnych),

umiejętności komunikacyjne i interakcyjne – obserwowalne operacje stosowane do zwerbalizowania potrzeb i intencji, które są częścią zachowań społecznych.

Dokument do pobrania - wersja PDF:

Deklaracja uczestnictwa w projekcie “Teatr Ex Animo – niepełnosprawność w teatrze”


Wsparcie działań artystyczno-rozwojowych Teatru Ex Animo – udział w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr Łódź 2021”

Termin: 19.09.2021 – 23.09.2021

 1. Cel główny projektu:

Wsparcie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – Teatru Ex Animo, który tworzą dorosłe osoby (12 os.) z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i psychiczną – udział w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr”.

      2. Cele szczegółowe:

a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
b) usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Terapia i Teatr” poświęcone są twórczości teatralnej osób niepełnosprawnych, upowszechnianiu idei terapii przez sztukę teatru, integracji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, estetyce aktorstwa niepełnosprawnych, wreszcie dyskusji na temat miejsca osoby niepełnosprawnej we współczesnym teatrze.  Festiwal, zgodnie z ideą, nie ma charakteru konkursu. Obok spektakli teatrów zawodowych, prezentujących wysoki poziom artystyczny, jest miejsce dla twórczości scenicznej niepełnosprawnych artystów amatorów, zarówno dzieci, jak i dorosłych, a także grup integracyjnych.

RAZEM NA GWIAZDKĘ – REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WSPARCIE LOGOPEDYCZNE, ARTETERAPIA”

Termin: 02.12.2121 – 31.12.2021

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON Województwa Lubuskiego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Cel projektu:

Celem projektu jest prowadzenie grupowych zajęć arteterapii oraz warsztatów logopedycznych  dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, psychiczną i fizyczną, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, które :
a) mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością,
b) usprawniają  i wspierają funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych, w różnych środowiskach.


„Zielona Arteterapia w Zielonej Górze – integracyjny piknik twórczy z okazji jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich”.

Termin: 01.05.2022 – 30.10.2022

Realizowany w ramach konkursu:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2022 roku, związanych z obchodami 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia uzyskania praw miejskich”.

Finansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Miejsce i czas realizacji: Zielonogórski Ogród Botaniczny, 26.08.2022r.

Planowane działania twórcze:

 • Warsztaty projektowania Eco-toreb – Spółdzielnia Socjalna Zielone Oko – Lidia Rusińska.
 • Warsztaty roślinne  – Marta Jermaczek-Sitak.
 • Warsztaty „Ciało, ruch, taniec” – Magdalena  Pytkowska.
 • Plener malarski metodą MALORT Fundacja KreARTywni – Dorota Król.
 • Warsztaty Decoupage – Środowiskowy Dom Samopomocy ,,Pod Słońcem” w Bieganowie – Joanna Strychalska.
 • Warsztaty ceramiczne-malowanie na porcelanie – Pracownia sztuki użytkowej i edukacji artystycznej „de-co”- Julita Kłosińska.
 • Warsztaty twórcze upcykilng „Nowe życie starych rzeczy” – „PLATIE” Yulia Drozdek.
 • Warsztaty śpiewu białego – Viktoriia Korol.

Uroczyste zakończenie: Koncert Zespołu MAMADA


Projekt pod nazwą: “Teatr Ex Animo – głos, ruch, ciało, przestrzeń – warsztaty integracyjno-teatralne”. 

 Sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.

Realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze oraz Fundację Rozwoju Holistycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach projektu pn. „NOWEFIO – lubuskie lokalnie”.

Termin: 15.06.2022 – 31.08.2022

Celem głównym projektu jest aktywizacja dorosłych osób niepełnosprawnych – utrwalanie nawyku czynnego wypoczynku poprzez realizację warsztatów teatroterapii w plenerze, w formie zabaw integracyjnych, z wykorzystaniem technik pracy z aktorem, w celu lepszego rozumienia siebie i innych, oswojenia swoich emocji, poznania możliwości własnego ciała, uwolnienia swojego głosu, pobudzania wyobraźni i kreacji.


Projekt pod nazwą: „Taneczna integracja z okazji II Urodzin Fundacji Zielona Arteterapia”.

Termin: 15.05.2022 – 30.06.2022

Celem głównym projektu jest wspólne spędzenie wolnego czasu,  aktywna integracja osób niepełnosprawnych, wspieranie rozwoju oraz stymulacja kreatywności twórczej poprzez taniec – choreoterapię.

Współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Realizacja:  Fundacja Zielona Arteterapia, Stowarzyszenie Pro Latine.


Projekt pod nazwą: „Teatr Dostępny”.

Termin:  czerwiec 2022r.

Realizowany przez  Fundację Zielona Arteterapia oraz Stowarzyszenie Pro Latine.

Miejsce realizacji: Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji “Dom Harcerza” im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze.

Współfinansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Patronat:  PFRON Zielona Góra.

Wystąpili:

1. TEATR BAŁAŁAJKA  
Pani Instruktor PATRYCJA SOWIŃSKA
Spektakl pt. „MATYLDA”

2. TEATR KOSTKA
Pani Instruktor PAULINA SOLSKA
Spektakl pt. „ALARM”

3. TEATRALNI
Pani Instruktor MONIKA CHOJNACKA
Spektakl pt. „CZAPLA, RYBY I RAK”

4. TEATR TU I TAM
Pani Instruktor RENATA TRZASKOWSKA
Spektakl pt.  „JAŚ I MAŁGOSIA, CZYLI GLINIANE SERCA”

5. TEATR NO I KROPKA
Pani Instruktor RENATA TRZASKOWSKA
Spektakl pt.  „NA TRONIE”

6. TEATR ENERGOTEN
Pani Instruktor DARIA WODROWSKA
Spektakl pt. „DOROŚLI COŚ STRASZNEGO”

7. UCZNIOWSKI TEATR AWANGARDOWY „SYNERGIA”
Reżyseria ZOSIA ŚCIGAJ
Spektakl pt. „FERDYDURKE”

8. TEATR GRYMAS
Pani Instruktor ALICJA NIEWIADOMSKA
Spektakl pt.  „OJCZE NASZ”


Projekt pod nazwą: „Zielona Góra Moje Miasto – spacer historyczny z okazji jubileuszu 800-lecia powstania Zielonej Góry i 700-lecia nadania praw miejskich”.

Termin: 01.09.2022 – 31.12.2022

Projekt edukacyjny, skierowany do młodzieży szkół ponadpodstawowych z Zielonej Góry.

Finansowany ze środków Miasta Zielona Góra.

Cel główny:

Prezentacja bardzo ważnego fragmentu historii Zielonej Góry po roku 1945, która w tym czasie stawała się na powrót polskim miastem. Wydarzenia na przestrzeni wielu lat były ściśle związane z historią Polski w jej nowych, pojałtańskich granicach. Fakt ten powinien utrwalić w świadomości młodych ludzi to, iż dzięki poświęceniu ich dziadków Miasto Zielona Góra jest częścią dziedzictwa tysiącletnich dziejów naszej państwowości.

Cele szczegółowe:

 • integracja społeczności lokalnej, w tym nawiązanie trwałej współpracy z placówkami oświatowymi – szkołami ponadpodstawowymi w Zielonej Górze,
 • krzewienie wśród młodzieży wiedzy historycznej,
 • rozbudzanie i podtrzymywanie postaw patriotycznych z zachowaniem pamięci o przodkach, 
 • wzmocnienie poczucia przynależności do swojego miasta i regionu.

Projekt pod nazwą: „Obecny na scenie, obecny w życiu – wsparcie dorosłych osób z niepełnosprawnością poprzez holistyczny model terapii zajęciowej – teatroterapii i socjoterapii”.

Termin: 04.07.2022 – 31.12.2022

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON Województwa Lubuskiego, realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze.

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna, poprawa jakości opieki nad dorosłymi osobami niesamodzielnymi, chorymi psychicznie, niepełnosprawnymi intelektualnie i fizycznie poprzez rozwinięcie modelu terapii zajęciowej – teatroterapii i socjoterapii. Przygotowanie spektaklu, który będzie prezentowany na ogólnopolskich przeglądach teatralnych, festiwalach oraz w trakcie wydarzeń charytatywnych, okolicznościowych, w szczególności na terenie woj. lubuskiego.


Projekt pod nazwą:  “Terapia i teatr – wsparcie działań artystyczno-rozwojowych Teatru Ex Animo”

Termin:  30.11.2022 – 31.12.2022

Cel główny: wsparcie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego – Teatru Ex Animo,
który tworzą dorosłe osoby (12 os.) z niepełnosprawnością intelektualną, fizyczną i psychiczną – przygotowanie do udziału w Międzynarodowym Biennale Spotkań Teatralnych „Terapia i Teatr 2023”, odbywającego się w Łodzi.
Cele szczegółowe:
a) nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
b) usprawnienie i wsparcie funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

Projekt finansowany ze środków Miasta Zielona Góra.


Projekt pod nazwą: ZIELONE ARTEWYTCHNIENIE – świadczenie opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Miasta Zielona Góra.

Termin 15.09.2022 – 20.12.2022

Realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej “Opieka wytchnieniowa 2022”.


Projekt pod nazwą: Mówię więc jestem – wsparcie działań psychologicznych i logopedycznych z zakresu terapii grupowej dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Termin 01.03.2023 – 30.06.2023

Realizowany w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku, w zakresie OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.


Projekt pod nazwą: Jestem z Tobą – wsparcie dorosłych osób chorych onkologicznie, poprzez przeprowadzenie indywidualnej terapii psychologicznej.

Termin 04.05.2023 – 30.11.2023

Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Lubuskiego
w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.


Projekt pod nazwą: Zielone miejsca w Zielonej Górze – turystyka dla zdrowia poprzez realizację warsztatów sylwoterapii dla dorosłych osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów.

Termin 01.07.2023 – 31.10.2023

Zadanie współfinansowane jest ze środków Województwa Lubuskiego w ramach Otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2023 roku w zakresie: TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA.


Projekt pod nazwą:  Terapia przez teatr- rehabilitacja społeczna dorosłych osób z niepełnosprawnością.

Termin 04.07.2023 – 04.10.2023

Zadanie współfinansowane jest ze środków  Miasta Zielona Góra.


Projekt pod nazwą: Terapia i teatr – wsparcie działań artystyczno-rozwojowych Teatru Ex Animo.

Termin: 01.06.2023 – 31.12.2023

Projekt finansowany przez Fundacja PGE


Projekt pod nazwą: “SZTUKA ŻYCIA – REHABILITACJA SPOŁECZNA DOROSŁYCH OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ POPRZEZ UDZIAŁ W
WARSZTATACH ARTYSTYCZNO-ZDROWOTNYCH”.

Termin: 08.07.2023 – 12.31.2023

Zadanie współfinansowane jest ze środków PFRON, będących w dyspozycji
Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, w ramach I Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023, na terenie województwa lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.


Projekt pod nazwą: “Terapia jest sztuką, sztuka jest terapią – teoretyczne i praktyczne aspekty arteterapii”.

Termin: 01.10.2023 – 30.11.2023

Realizowany w ramach Konkursu Regrantingu „DziałaMY DoradzaMy” przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Edukacji Obywatelskiej CREO, dofinansowanego przez Rządowy Program Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.


Projekt pod nazwą: Zielone Mikołajki – integracyjne działania twórcze z okazji Międzynarodowego dnia Osób z Niepełnosprawnością.

Termin: 10.11.2023 – 31.12.2023

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Zielona Góra.


Projekt pod nazwą: “Sztuka i integracja-terapia przez sztukę dorosłych osób z niepełnosprawnością”

Termin: 15.02.2024 – 30.04.2024

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Zielona Góra.


Projekt pod nazwą: „TWORZĘ NOWE”- piknik arteterapeutyczny wspierający osoby w chorobie onkologicznej

Termin: 15.04.2024 – 30.06.2024

Zadanie finansowane jest ze środków Miasta Zielona Góra, w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2024 roku w zakresie: OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA.